/תנאי שימוש


פורסם לראשונה בתאריך 15.11.2021
עודכן לאחרונה בתאריך 15.11.2021

מבוא

ברוכים הבאים לאתר QUALITOR. חברת "קבע-לי-תור" הינה הבעלים והמפעיל הבלעדי של האתר.

  • תנאי שימוש אלה מהווים פירוט התנאים לשימוש בשירות זימון תורים "Qualitor" (להלן: "השירות" או "הממשק" ).

  • תנאי שימוש אלה הינם הסכם משפטי מחייב בין משתמש השירות (להלן: "את/ה" או "המשתמש" ) והשירותים המוצעים ע"י חברת "קבע-לי-תור" (להלן: "החברה" ). בכל עת רשאית החברה לשנות את תנאי השימוש ללא מתן הודעה מראש.

  • תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסים לשני המינים כאחד.

השירות מיועד למשתמשים המתעניינים בזימון תורים לבדיקות רפואיות באופן פרטי. מטרתו לקדם ולהנגיש שירותים רפואיים פרטיים ולהקל על אופן יצירת קשר עמם. גישתך לשירות כפופה לתנאי השימוש המפורטים ולהוראות כל דין. השימוש בשירות ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההתניות, הגבלות והודעות ללא סייג. במידה ואינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש, אינך רשאי להשתמש בשירותי האתר ו/או החברה.

אנו מודים לך על קריאת מסמך זה.

קניין רוחני

האתר וכל עמודיו, עיצובם(כולל כל סמל, תו, אייקון, לוגו, ציור, תמונה, איור, קוד וכד', לרבות דרך עריכתם והצגתם) ותוכנם(כולל כל תמונה, קובץ קולי, סרטון, ציור, טקסט וכד', לרבות דרך עריכתם והצגתם) הנם בבעלותה הבלעדית של החברה ומוגנים ע"י חוק זכויות יוצרים. חל איסור על העתקה, הפצה, מסירה לצד שלישי, אחזור וכל שימוש מסחרי אחר(למעט שימוש אישי לשמו נועד השירות) ללא הסכמתה מראש ובכתב של החברה.

השירות אינו תחליף לייעוץ רפואי מקצועי

יובהר בזאת כי שיחה ו/או התכתבות עם נציגי השירות אינם תחליף להתייעצות עם גורם רפואי מוסמך ואין לראות בהם בדרך כלשהי עצה ו/או המלצה רפואית, עצה ו/או המלצה לשימוש במוצר ו/או שירות רפואי, עצה ו/או המלצה להתחלת טיפול, עצה ו/או המלצה לביצוע בדיקה וכד'. השירות נועד להקל על אופן זימון תורים בתחום הרפואה הפרטית ותו לא. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או פגיעה, ישירים ו/או עקיפים, לרבות עוגמת נפש וכיוב', אשר נגרמו למשתמש ו/או לכל צד שלישי שהוא בגין השירותים הרפואיים שנרכשו באמצעות הממשק.המידע הרפואי מסוג "הסבר על בדיקה" או "הוראות הכנה לבדיקה", מקורו אצל ספקי שירותים רפואיים עמם הממשק משתף פעולה ולכן מידע זה מועבר למשתמשים כמות שהוא. ייתכן ויופיעו בו שגיאות כתיב, טעויות בניסוח או מידע שאינו עונה על כל השאלות. החברה לא תישא באחריות כלשהי עקב תקלות אלה.ייתכן ומעת לעת יופיע באתר מידע ו/או קישורים לאתרים חיצוניים עם מידע אודות ספקי שירות שונים, חדשות על פיתוחים טכנולוגיים בתחום הרפואה, לרבות דרכי אבחון וטיפול, מאמרים רפואיים וכד'. למידע זה תכלית אינפורמטיבית בלבד. אין לראות בו בדרך כלשהי עצה ו/או המלצה רפואית, עצה ו/או המלצה לשימוש במוצר ו/או שירות רפואי, עצה ו/או המלצה להתחלת טיפול, עצה ו/או המלצה לביצוע בדיקה וכד'.כל שימוש בשירות או הסתמכות על תכני האתר תיעשה על אחריותו המלאה של המשתמש. בכל מקרה של סתירה בין מידע המפורסם בשירות לבין מידע המתפרסם על ידי גורמים רפואיים רשמיים, כגון משרד הבריאות, שירותי בריאות(קופות חולים) וכד', המידע שפורסם על ידי הגורמים הרשמיים הוא הקובע.

הרשמה לשירות וזימון תורים

השירות נועד לשימוש אישי בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי או כל שימוש אחר החורג מהגדרת השימוש האישי.השימוש בשירות מצריך מסירת פרטים אישיים כגון: שם, מס' טלפון נייד וכד'. פרטים אלו ישמשו את צוות הממשק לזיהוי המשתמשים. עליך למסור פרטים נכונים, עדכניים ומדוייקים. חל איסור על פי דין על מסירת פרטים שגויים, התחזות לאדם אחר ו/או הטעיית צוות הממשק בדרך כל שהיא לצורך קביעה וביטול תורים. הפרת תנאי זה עשויה להוות עבירה פלילית, והחברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בצעדים חוקיים כנגד מי שהפר תנאי זה.צוות הממשק יכול לשנות בכל עת את נהלי ההרשמה, לרבות הוספת או ביטול סעיפים, ללא מתן הודעה מראש והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. פרטי הזדהות אשר יימסרו בעת פנייה לשירות ומידע על שירותי הרפואה הפרטית אשר נרכשים על ידי המשתמש, מוגנים על פי חוק הגנת הפרטיות תשמ"א 1981 ויישמרו במאגרי המידע של החברה. השימוש במידע זה ייעשה בכפוף למדיניות הפרטיות של האתר.

זימון תורים דרך השירות יתאפשר בהסתמך על הפנייה רפואית מסודרת בתוקף הכוללת את פרטי הבדיקה המבוקשת(שם הבדיקה, מטרת ביצוע הבדיקה וכד'), פרטים מזהים של המטופל(שם, ת"ז, תאריך לידה וכד') ופרטי הרופא המפנה(שם, מספר רשיון רפואי, חתימה וכד'). אם אחד או יותר פרטים חסרים או אינם תקינים, צוות השירות לא יוכל להשלים את תהליך קביעת התור.ייתכן ובמקרים מסוימים תישאלו על ידי נציג השירות שאלות מכוונות לפי הפרוטוקול הרפואי. מקורו של פרוטוקול זה אצל ספקי שירותים רפואיים עמם הממשק משתף פעולה.בפנייתכם לשירות הנכם נותנים הסכמה למסירת המידע הרפואי הנדרש.

על מנת לשריין תור תתבקשו לבצע תשלום מראש מול חברת "קבע-לי-תור". לא ניתן להשתמש בכל סוג שהוא של כתב התחייבות כספית, לרבות התחייבות כספית(טופס 17) של קופות החולים כגון, "כללית", "מכבי", "מאוחדת" וכד',וכתב התחייבות כספית של חברות ביטוח כגון, "הראל", "מנורה", "מגדל", "הפניקס" וכד'. לא ניתן לשלם במזומן.הנך מסכים כי האישור הסופי על קביעת התור עבורך עם כל הפרטים הנדרשים, כגון, כתובת מלאה של המכון או המרפאה, הוראות הכנה וכיוב' יישלח אליך רק לאחר קליטת התשלום במערכת. הנך מודע כי אם נמסרו לך כל הפרטים של התור, לרבות תאריך ושעה, כתובת המכון, שם הרופא המבצע וכד', אינך יכול להגיע לתור אשר הוצע לך על ידי הממשק ללא ביצוע תשלום מראש מול הממשק.

קיימות דרכים נוספות לזימון תורים לספקי שירותים רפואיים באופן פרטי. החברה מפעילה ממשק לזימון תורים בלבד ואינה אחראית על כמות התורים אצל ספקי שירות שונים, זמינות התורים אותה ספקי שירות מציגים לממשק, איכות השירות הניתן על ידי ספקי השירות וכד'. השימוש בשירות הינו מרצונך החופשי ואינך חייב להשתמש בו לצורך קביעת תורים לרפואה הפרטית.

שימוש בשירות

הנך מתחייב בזאת להשתמש בשירות בהתאם לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה ובהתאם לכל דין, לרבות דיני קניין רוחני.

החברה תהיה רשאית לחסום את הגישה של כל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי במידה וקיים חשד סביר כי השימוש מעיד על הפרה של תנאי השימוש של הסכם זה או כי פעילות המשתמש בשירות עשויה להיחשב כהפרה לפי כל דין.

ייתכן והחברה תבצע מעת לעת שינויים ו/או עדכונים בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. על כל שינוי ו/או עדכון החברה תפרסם הודעה בעמוד הבית של האתר ותעדכן את תאריך העדכון בראש מסמך זה. כל שימוש באתר לאחר עדכון תנאי שימוש אלו יחשב כהסכמה מצדך לתנאים החדשים.

אבטחת המידע

החברה נוקטת באמצעים רבים ברמה התשתיתית במטרה להגן על המידע האישי של המשתמשים. עם זאת, במידה והשתמשת בשירות באמצעות מכשיר סלולר ו/או סמארטפון ו/או מחשב נייד או נייח וכד' שאינו בבעלותך, עליך לנקוט בצעדים בסיסיים על מנת לשמור על המידע האישי שלך, כגון, התנתקות מחשבון Whatsapp Web, מחיקת קבצים וכד'.

שיפוי/פיצוי

הנך מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, שיגרמו לחברה עקב הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לכל דין בקשר לשירות.

כוח עליון

החברה תהיה פטורה מאחריות, אם מילוי התחייבויותיה על פי הסכם זה, כולו או חלקו, נמנע עקב כוח עליון. כוח עליון יכלול, אך לא יוגבל, מגיפה, רעידת אדמה, טייפון, שיטפון, שריפה, שביתה, הפסקת חשמל, תנאי מזג אוויר ומלחמה או כל אירוע בלתי צפוי ובלתי נשלט אחר.

שינויים בשירות

הממשק נמצא בשלב ההרצה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להסיר או לעדכן בכל עת חלק מהממשק או את כולו, עם או ללא הודעה מראש, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לא תהיה לך ו/או לצד שלישי כל תלונה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה כאשר היא משנה ו/או מסירה ו/או מעדכנת חלק מהממשק או את כולו.

הגבלת אחריות

הממשק נמצא בשלב ההרצה ולפיכך השירות ניתן לשימוש כמות שהוא. לא תהיה כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו, או התאמתו לצרכיך.

בשום מקרה הממשק והחברה אינם אחראים בצורה כלשהי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, לרבות עוגמת נפש, חשיפה לוירוסים ותוכנות זדון במהלך הגלישה וכיוב', שנגרם לך עקב שימוש בשירות ו/או בתוכן האתר ו/או עקב שיבושים בפעילות הממשק ו/או עקב פנייה לרופא ו/או איש מקצוע ו/או מכון ו/או מרפאה ו/או מרכז רפואי וכד' המשתף פעולה עם הממשק.

סיום הסכם

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות זה, או כל חלק ממנו, לכל משתמש ובכלל זה לך, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עמך, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, הנך נדרש לחדול מיד מעשיית שימוש בשירות.

חוק וסמכות שיפוטית

על כל סכסוך ו/או מחלוקת הקשורים ו/או הנובעים מממשק זה ו/או מתנאי שימוש אלו, יחול דין ישראלי בלבד. הסמכות השיפוטית הבלעדית בכל דבר ועניין הקשור ו/או הנובע מממשק זה ו/או מתנאי שימוש אלו, תהא בית המשפט המוסמך לכך בעיר תל-אביב יפו.


Made on
Tilda